Saarijärven-Viitasaaren seudun tunnetuksi tekemisessä riittää töitä kaikille seudun toimijoille

Julkaistu 19.10.2018
 

Saarijärven-Viitasaaren seudulla on käynnissä hanke, jonka tarkoituksena on sekä kerätä taustatietoa alueen markkinoinnin nykytilanteesta että saada alueen toimijat miettimään yhdessä, kuinka seudun vetovoimaisuutta voitaisiin jatkossa yhteisvoimin lisätä. Ajatuksena on löytää niitä yhteistyön mahdollisuuksia, joilla voitaisiin tehostaa jo olemassa olevaa markkinointia, mutta myös selvittää, löytyisikö seudulta tahtotilaa laajemmalle, seutukohtaiselle markkinointiyhteistyölle, joka palvelisi seudun kaikkia toimialoja. Hankkeessa on oltu yhteydessä kuntiin, kehittämisyhtiöihin, kuntien päättäjiin, yrityksiin, yhdistyksiin ja seudun asukkaisiin.

Seudun nykyinen markkinointi kohdistuu pääasiassa paikalliseen toimintaan

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen avulla selvitettiin seudun toimijoiden nykyistä markkinointia, sen resursseja ja kohdentumista. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että varsin-kin kuntien osalta markkinointi kohdentuu erittäin paikallisesti oman kunnan toimijoiden kanssa yh-teistyössä tehtäviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi tapahtumiin ja yhteisiin julkaisuihin. Kuntien haasteellista markkinointitilannetta kuvastaa se, että kunnissa ei ole päätyökseen markkinointia hoitavaa henkilöresurssia vaan markkinointi tapahtuu eri virkamiesten oman työn ohessa. Markkinointi on myös harvoin suunnitelmallista ja sitä hoitavien henkilöiden koulutus ei välttämättä tue markki-nointiosaamista. Kunnat ovatkin osittain jakaneet markkinointivastuuta kehittämisyhtiöille, joilla kuitenkin esiintyy samaa haastetta markkinointiresurssien riittämisen ja suunnitelmallisuuden suhteen, tosin kehittämisyhtiöissä on enemmän markkinointialan koulutusta taustalla. Myös yritykset tunnistavat omassa toiminnassaan markkinointiin liittyvät heikkoudet osaamisen ja resursoinnin suhteen.

Seutuun suhtaudutaan positiivisesti, mutta tunnetaan heikosti

Taloustutkimus Oy suoritti elokuun aikana tunnettuustutkimuksen Saarijärven-Viitasaaren seudulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka seutu tunnetaan tällä hetkellä ja mistä asioista. Ovatko seudun toimijoiden itse määrittelemät vahvuudet niitä vetovoimatekijöitä, joilla seudun ulkopuolinen kiinnostavuus herätetään. Tutkimus toteutettiin erillisessä internetpaneelissa ja tutki-mukseen vastasi 1200 suomalaista, eri puolilta Suomea. Tunnettuustutkimuksen tuloksissa korreloituu kuntien tämänhetkisen markkinoinnin paikallisuus, sillä seutua ei tunneta seudun ulkopuolella juuri lainkaan eikä sen nähtävyyksistä ja kohteista tiedetä juuri mitään. Vain 14 % vastaajista tuntee seutua vähintään jonkin verran. Lähimaakuntienkin vastaajista vain 15 % tuntee seutua vähintään jonkin verran. Seudun kunnista ja kaupungeista tun-nettiin parhaiten Viitasaari, Saarijärvi ja Pihtipudas, 15-20% vastaajista. Useimmiten tunteminen perustui kuntien läpi-/ohiajamiseen. Kysyttäessä seudusta mieleen tulevia asioita, mainittiin vastauksissa mm. luonto, järvet ja vesistöt sekä maaseutu. Tiedusteltaessa mielikuvaa siitä, mitä seudulla voisi tehdä, kohdistuivat vastaukset paljolti saman luontoteeman ympärille kuten esimerkiksi kalastukseen, mökkeilyyn, veneilyyn ja retkeilyyn. Seutu kiinnostaakin nimenomaan vapaa-ajan asutuspaikkana sekä lomakohteena ja näin ollen varsinkin matkailun ja luontomatkailun kehittämisen osalta seutuun kohdistuu kasvavaa potentiaalia. Seutuun liittyvä perusvire on vastaajien mielessä positiivinen ja tämä näkökulma antaa hyvän pohjan seudun ja seudun markkinoinnin kehittämiselle.

Yhteisen tahtotilan ja yhteisen vision ideoinnilla eteenpäin

Hankkeen tuloksia käydään tarkemmin läpi kaikille avoimessa tilaisuudessa tiistaina 30.10.2018 Viitasaarella, Lennättimen tiloissa, jossa tarkoituksena on hankkeen tulosten pohjalta herättää yhteistä keskustelua markkinoinnin jatkosta sekä visioida erilaisia ajatuksia seudun tulevaisuudesta. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet ja erityisesti kuntien virkamiehet, kuntien päättäjät, yrittäjät ja yhdistystoimijat sekä kuntien nuorisovaltuustojen jäsenet. Koska tarkoituksena on luoda visioita seudusta ja siitä, mitä seutu tulevaisuudessa tarjoaa, on nuorten näkökulma erityi-sen toivottavaa. Yhteisen vision ideoimisessa ja visiointityön toteuttamisessa tilaisuudessa toimii mukana Maaseudun Sivistysliiton Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot Kyyjärvellä ja Viitasaarella –hanke, joka tekee seudulla työtä nuorten ja kuntalaisten omaehtoisen osallistamisen eteen ja haastaa seudun kuntalaisia ja toimijoita mukaan mm. kuntien strategiatyöhön ja yhteiseen tekemiseen, yhteiseksi hyväksi. Kehittämistyö on kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Saarijärven-Viitasaaren seudun tulevaisuus on seudun toimijoiden yhteinen asia. Visiointitilaisuuteen osallistujat rakentavat yhtenäisempää seutua ja vievät omalla tahollaan yhteistä visiota ja näkemystä eteenpäin. Seuraava ote on Maaseudun Sivistysliiton kotisivuilta, kehittämispäällikkö Virpi Harilahti-Juolan kirjoitus, joka kiteyttää hyvin eri toimijoiden roolia kehityksen eteenpäin viemisessä.

”Kehittämistyö on parhaimmillaan sitä, että lopputulos on aidosti yhteinen – ei kenenkään oma. Ideoida voi yksin, mutta kehittäminen tapahtuu aina yhdessä. Tarvitaan useita erilaisia näkökulmia ja tapoja olla mukana. Vaikka kaikki lähtee hyvästä ajatuksesta, se ei yksin riitä. Pitää olla niitä, jotka vievät ajatusta eteenpäin ja rikastuttavat sitä, niitä jotka tekevät konkreettisia tekoja sen to-teuttamiseksi, niitä jotka pystyvät päättämään, niitä jotka saavat muutkin innostumaan ja tekemään yhdessä ja niitä jotka lähtevät rahoittamaan ideaa ja tukemaan sen toteuttajia.”

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeen tarkoitus on lisätä seudullista yhteistyötä mark-kinoinnin osalta. Hankkeen avulla aktivoidaan seudun julkisia ja yksityisiä toimijoita puhaltamaan yhteiseen hiileen ja sen kautta luomaan seudulle yhteinen brändi, joka nostaisi seudun imagon kai-killa seudun toimialoilla uudelle tasolle. Hanke päättyy 28.2.2019 ja sitä hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Jenni Leppilahti
Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hanke
hankevetäjä
puh. 050 381 5917
jenni.leppilahti(at)karstulanseutu.fi
hankkeen kotisivut
hanke Facebookissa

 
Päivitetty 19.10.2018

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA
Toritalo (ent. OP)
Keskustie 47
43900 Kinnula

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

 

 

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »