Yksinyrittäjän koronatuki Witas-alueella

 

Yksinyrittäjätuen haku on päättynyt 30.9.2020


Luethan ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä. Linkin avustushakemukseen löydät alempaa tältä sivulta.

Käy huolellisesti läpi avustuksen hakuohjeet sekä tuen myöntämisen ehdot. Täytä sähköiseen hakulomakkeeseen kaikki tarvittavat tiedot ja lähetä lomake vasta sitten, kun kaikki tiedot ja liitteet ovat mukana. Näin nopeutat omalta osaltasi hakemusten käsittelyä ja avustusten maksamista.

Sähköisen hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Päivitämme tämän sivun tietoja sitä mukaan kun valtakunnalliset ohjeet tarkentuvat, mm. vaadittavien liitteiden osalta on tullut tarkennuksia haun avautumisen jälkeen.

YKSINYRITTÄJÄN AVUSTUS

 • Avustusta haetaan Witaksen kotisivujen kautta.
 • Yrityksen kotikunnan täytyy olla Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas tai Viitasaari YTJ-rekisterin mukaisesti.
 • Avustus on kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin.
 • Avustus ei ole tarkoitettu yrittäjän palkkaan eikä yksityisnostoihin.
 • Avustus on vakiosuuruinen 2000 euroa.
 • Avustusta voidaan maksaa 1.3.–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän avustusta että työttömyysturvaa.
 • Yrittäjä voi saada sekä starttirahaa että yksinyrittäjän avustusta.
 • Avustus on harkinnanvarainen.
 • Yksinyrittäjäavustus on saajalleen veronalaista tukea. Avustuksen maksajana toimiva kunta ilmoittaa tuen suoraan Verohallintoon.
 • Haku on käynnistynyt 15.4.2020. Viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.
 • Vaadittuine liitteineen jätetyt hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.


KENELLE AVUSTUS ON TARKOITETTU

 • Yksin taloudellista toimintaa harjoittavalle päätoimiselle yrittäjälle, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta (yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta). Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjälle, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun hän toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
 • Yksinyrittäjäksi katsotaan yrittäjä, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten tukipalveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
 • Päätoimisella yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus -numero) TAI joka voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli YEL-vakuutusta ei ole, tulee esittää vähintään kuukauden ajanjakso, jonka perusteella liikevaihtoa voidaan arvioida. Mikäli yrittäjä on jo YEL-eläkkeensaaja, hänen tulee voida esittää vähintään 20 000 euron vuotuinen yrittäjätulo tai laskutus. Tukea myönnetään myös yrittäjälle, joka edelleen täyttää tuen saannin yleiset edellytykset, mutta on epidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen hakeutunut palkkatöihin. (Tämä kriteeri on TEM:n ohjeistuksessa tarkentunut tuen hakuaikana.)
 • Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada eläkettä tai palkka- ja muita sivutuloja. Eläkkeen tai palkka- ja muiden sivutulojen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen saamiselle muiden ehtojen täyttyessä. (Tämä kriteeri on TEM:n ohjeistuksessa muuttunut tuen hakuaikana. Alkuperäisissä hakukriteereissä avustuksen edellytyksenä oli, että hakijalla ei tule olla muuta tuloa.)
 • Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • Avustusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
 • Mikäli yksinyrittäjä on saanut Business Finlandin koronatuen, ei hän ole oikeutettu saamaan yksinyrittäjän tukea. (Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa 19.3.–27.3.2020 ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta, jolloin myös yksinyrittäjät pystyivät hakemaan BF:n koronatukea.)


AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET

 • Yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen, mikäli myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähdes samalla tasolla.Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen on todennettava jäljennöksillä vuoden 2020 kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
 • Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 • Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla vähintään Verohallinnon todistus siitä, että maksujärjestelmäpyyntö on vireillä. Verohallinnon OmaVero-järjestelmästä saa todistuksen maksujärjestelmäpyynnön voimassaolosta heti, kun pyyntö on jätetty verohallinnon järjestelmään.
 • Yrittäjä aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen.
 • Yrittäjän tulee kuvata, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
 • Avustus lasketaan yritykselle de minimis -tueksi, joten hakemuksessa täytyy käydä ilmi yrittäjän aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana.


HAKULOMAKKEELLE KIRJATTAVAT TIEDOT

 • y-tunnus (jos on)
 • yritysmuoto
 • YEL-vakuutusnumero
 • yritystoiminnan aloitusajankohta
 • pankkiyhteys (IBAN)
 • tiedot mahdollisista myönnetyistä de minimis -tuista


HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

 • tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus, josta käytävä ilmi yritystoiminnan kannattavuus ennen koronakriisiä
 • jäljennös kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot), joista käytävä ilmi yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen koronakriisin vuoksi, esimerkiksi vertailu vuoden takaiseen samaan ajanjaksoon (3/2019 vs. 3/2020 JA/TAI 4/2019 vs. 4/2020).
 • verovelkatodistus (alle 3 kk vanha) ja mikäli yrittäjällä on verovelkaa, tulee liitteenä olla vähintään OmaVero-järjestelmästä saatava todistus maksujärjestelypyynnön voimassaolosta.


Hakulomaketta ei voi tallentaa, joten huomioithan, että kaikki hakemuksen täyttöön vaadittava materiaali ja liitteet ovat valmiina ennen lomakkeen täyttämistä. Sähköisen hakemuksen täyttämistä varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.TYÖNJAKO WITAKSEN JA KUNNAN KESKEN AVUSTUSHAKEMUSTEN KÄSITTELYSSÄ

 • Witas ja kunnat tiedottavat yksinyrittäjien avustuksesta alueensa yksinyrittäjille
 • Witas ottaa vastaan ja esikäsittelee avustushakemukset sähköisessä järjestelmässä
 • Hakemuksen tiedot tallentuvat Kehittämisyhtiö Witaksen asiakkuudenhallintajärjestelmään
 • Witas neuvoo yrittäjiä avustuksen hakemisessa puhelimitse tai etäyhteyden kautta
 • Kunnan edustaja saa Witakselta tiedon käsitellystä avustushakemuksesta
 • Kunta tekee avustusta koskevan päätöksen ja sopimuksen yrittäjän kanssa, sekä maksaa avustuksen yrittäjälle. Sopimukseen sisältyy avustuksen myöntämisen, käytön sekä käytön valvonnan ehdot. Mikäli hakija on ilmoittanut hakemuksessaan virheellistä tietoa, kunnan ja hakijan välisessä sopimuksessa sovitaan, että avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.

Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (voimaan 9.4.2020). Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.


 
Päivitetty 12.10.2020

VIITASAARI
Wiitakeskus
Keskitie 4
44500 Viitasaari

PIHTIPUDAS
Kunnantalo
Keskustie 9
44800 Pihtipudas

KINNULA


 

KIVIJÄRVI
Kunnantalo
Virastotie 5
43800 Kivijärvi

YHTEYSTIEDOT
014 577 6200
info(at)witas.fi
henkilöstö
yhteydenottolomake

facebook-sivujen linkki

instagram-tilin linkki

linkedin-sivujen linkki

Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä »